Na temelju članka 109. i 110. Zakona o proračunu  ( 'Narodne novine' br  87/08, 136/12 i 15/15 ), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ('Glasnik Zagrebačke županije' broj 24/13 ) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici dana 24.09.2015. godine usvojilo je polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015.godinu.

.pdf