Na temelju članka 39. Stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke  

 županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donijelo je III. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018. ‑ 2019. GODINE.

.pdf