Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 4/18 i 9/20), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici dana 10.12.2020. godine donijelo je 2. izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2020.g. i projekcije za 2021.i 2022.g.

.pdf

.xls