Plan razvojnih programa 2016.-2018.g.

.pdf

Na temelju članaka 6. i 16. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12 i 15/15) i članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 24. sjednici održanoj dana 15.12.2015. godine donijelo je II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2015.-2017. godine.

.pdf

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu ('Narodne novine' br. 87/08., 136/12 i 15/15 ), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ('Glasnik Zagrebačke županije'

 br. 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 24. sjednici dana 15.12.2015. godine donijelo je Odluku o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2016. - 2017. godine.

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2015. do 30.11.2015.

.pdf

 Na temelju članka 19. st. 1.al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 6. stavka 1. i članka 117. stavka 1. i 5.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine br. 157/13 , 152/14 i 99/15) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 16.11.2015. godine  predlaže Program socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2016.g.

.pdf

Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski  načelnik Općine Kloštar dana 16.11.2015. godine predlaže Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016.g.

.pdf

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. (Uredba), 178/04., 38/09., 79/09.,49/11, 144/12 i 147/14), članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.)  Općinski načelnik  Općine Kloštar Ivanić dana 16.11.2015. godine predlaže Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2016.g.

.pdf

Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),  Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 16.11.2015. godine predlaže Program javnih potreba u kulturi u 2016.g.

.pdf

Temeljem članka 74. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10,124/11,86/12, 94/13 i 85/15) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 16.11.2015. godine predlaže Program javnih potreba u sportu u 2016.g.

.pdf

Na temelju članka 30.  i stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst,  82/04,11/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i  49/11, 144/12 i 147/14), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka  45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),  Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić  dana 16.11.2015. godine predlaže Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2016.g.

.pdf

Stranica 4 od 7