Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 76/06., 141/06., 148/08., 38/09., 153/09. i 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članaka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 16.10.2014. donijelo je odluku o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na javnim površinama kojima upravlja Općina Kloštar Ivanić i nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

( pdf - dokument )