Temeljem članka 1., 9. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),  Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.11.2014. g. predlaže Program javnih potreba u kulturi u 2015.g.

( pdf - dokument )