Na temelju članka 19. st. 1.al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine br. 33/12) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 14.11.2014. godine  predlaže Program socijalnih potreba  Općine Kloštar Ivanić u 2015.g.

( pdf - dokument )