Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić  dana 14.11.2014. godine predlaže Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015.g.

( pdf - dokument )