Na temelju članaka 37., 38. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donosi odluku o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015.godinu.     

( pdf - dokument )