Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 107/07, 125/08, 36/09, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) te točke II. Odluke o davanju suglasnosti na poduzimanje mjera radi rješavanja problematike poslovanja trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo je odluku o kapitalnoj pomoći.

( pdf - dokument )