Na temelju članka 30. st. 4. i članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst,  82/04,11/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i  49/11 i 144/12), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici dana 22.12.2014. godine donijelo je II. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2014.g.

( pdf - dokument )