Temeljem članka 1., 9. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),  Općinsko  vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo je I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u 2014.g.

( pdf - dokument )