Na temelju članka 7. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članka 16. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 14/12), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 14.05.2015. godine donijelo je odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf