Na temelju članka ­­35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12  i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 20. sjednici održanoj dana 09.07.2015. godine donosi Zaključak o sklapanju sporazuma.

.pdf (Zaključak)