Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić dana 03.11.2014. godine donosi Odluku o ispravci greške.

U Odluci o razrješenju/imenovanju predsjednika ili člana radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, te ukidanju Odbora objavljenoj u „Glasniku Zagrebačke županije“ br. 28/14 od 28. listopada 2014. godine u članku 1. st. 1. dodaje se 10. alineja koja glasi:

„- razrješuje člana Odbora za financije i proračun Nikolu Jagodić, te imenuje novog člana Željka Bokun.“  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  „Glasniku Zagrebačke županije“. 

.pdf