Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 27.11.2014. godine donijelo je poslovničku Odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf