Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 27.11.2014. donijelo je Odluku o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

.pdf