Na temelju članaka 6. i 16. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 27.11.2014. donijelo je Plan razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2015.-2017. godine.

.pdf