Na temelju članka 19. st. 1.al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine br. 33/12) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 27.11.2014. godine  donijelo je Program socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2015.g.

.pdf