Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i čl. 29, 95. i 96. Statuta Općine Kloštar Ivanić (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 18.02.2015. godine donijelo je Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kloštar Ivanić.

.pdf