Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.   24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 21. sjednici održanoj dana 07.09.2015. godine  donijelo je Odluku o potpisivanju Dodatka i Sporazumu o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete.

.pdf