Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko  vijeće Općine Kloštar na 22. sjednici održanoj dana 24.09.2015. godine  donijelo je I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015. godini.

.pdf