Na temelju članaka 37., 38. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 24. sjednici održanoj dana 15.12.2015. godine donijelo je Odluku o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu.

.pdf