Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12  i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13), sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 24. sjednici održanoj dana 15.12.2015. godine donijelo je Pravilnik o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf