Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ( Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 11.02.2016. godine donijelo je Odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

.pdf