Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici održanoj dana 26.04.2016. godine donijelo je odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu.

.pdf