Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i članaka 15. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici održanoj dana 26.04.2016. godine donijelo je odluku o preuzimanju i prijevozu umrle osobe na obdukciju.

.pdf