Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.   24/13) i članka 50. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 32/15) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici održanoj dana 26.04.2016. godine donijelo je odluku o osnivanju prava građenja na k.č.br. 4339/3 k.o. Kloštar Ivanić.  

.pdf