Na temelju članka 19. st.1 al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 –pročišćeni tekst), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 33/12, 157/13, 152/14 i 99/15 ) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici dana 26.04.2016. godine donosi izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2015.g.

.pdf