Na temelju članka 7. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članka 16. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 14/12), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 27. sjednici održanoj dana 24.05.2016. godine donijelo je odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf