Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 27. sjednici održanoj dana 24.05.2016. godine donijelo je zaključak o stanju u trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o.

.pdf