Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 i 137/15), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13.) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 29. sjednici održanoj dana 17.06.2016. godine donijelo je Odluku o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. za vodne usluge trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju. 

.pdf