Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 32. sjednici održanoj dana 03.11.2016. godine, donijelo je Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić u rekonstrukciju dijela ulice Čemernica Lonjska na k.č.br. 2123/1 k.o. Bešlinec unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

.pdf