Na temelju članaka 37., 38. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 32. sjednici održanoj dana 03.11.2016. godine donijelo je Odluku o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017.g.

.pdf