Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13  pročišćeni tekst i 137/15), članaka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 24/13), te  sukladno odredbama Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08 i 136/12) i odredbama Općeg poreznog zakona (“Narodne novine”, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15 i 44/16), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 33. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine donijelo je Pravilnik o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf