Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 35. sjednici održanoj dana 16.02.2017. godine, donijelo je Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić u dogradnji i adaptaciji Dječjeg vrtića Proljeće unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

.pdf