Na temelju članka 19. st.1 al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 –pročišćeni tekst), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 33/12, 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17 ) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici dana 05.04.2017. godine donosi izvješće o izvršenju programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2016.g.

.pdf