Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 20., čl. 41. i čl.42. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16), te čl. 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je odluku o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić.

.pdf