Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu.

.pdf