Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), te članka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja na 1. sjednici održanoj dana 12.06.2017. godine donijelo je Odluku  o osnivanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost   imenovanju članova.

.pdf