Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 87. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 10. stavka 1. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 55/09. i 139/10.) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" br. 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine, donijelo je Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić.

.pdf