Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”,broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15.) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine, donijelo je Odluku o prihvaćanju i načinu financiranja kapitalnih projekata "Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici i Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Čemernica Lonjska ".

.pdf