Na temelju odredbi čl. 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine" br. 82/15), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13), te suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje  - Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, od 12. svibnja 2017. godine, KLASA:810-01/17-01/03, URBROJ:543-21-01-17-25, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donijelo je Odluku o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić.

.pdf