Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donijelo je etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Kloštar Ivanić.

.pdf