Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.09.2017. godine donosi Odluku o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

.pdf