Na temelju članaka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je Odluku  o imenovanju zamjenika člana Skupštine  – predstavnika Općine Kloštar Ivanić u Lokalnoj akcijskoj grupi Moslavina.

.pdf