Na temelju članaka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je Odluku  o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić  kod Privredne banke Zagreb d.d.

.pdf