Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), na temelju raspisanog javnog natječaja po Odluci Općinskog načelnika od 21.08.2017. godine, te članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je Odluku  o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti   «održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – ZIMSKA SLUŽBA»  na temelju ugovora.

.pdf