Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je Zaključak  o Polugodišnjem obračunu Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2017. g.

.pdf