Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 19. stavka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 4/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić je na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine, donijelo je Odluku o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu.

.pdf